Kurs360 - skibsprojekter

Vanskeligt stillet ung i praktik som sømand

Til sagsbehandler

KURS360 er specialist i søpraktik for udsatte unge. Vi er derfor også Danmarks langt største udbyder af søpraktik med over 30 danske kontraktskibe. Vi tilbyder generelt to typer søpraktik: Søpraktik på danske sejlskibe og søpraktik på erhvervsskibe. Sejlskibene indgår i flåden af gamle danske bevaringsværdige sejlskibe og moderne jordomsejlere (charterskibe), og erhvervsskibene er udvalgte skibe fra den danske handelsflåde. KURS360 sikrer sig altid, at skibets danske besætning har de menneskelige egenskaber, der skal til for at kunne blive rollemodeller for søpraktikanten. Øverste myndighed ombord, kaptajnen, har direkte ansvar som personlig mentor for søpraktikanten, og KURS360 koordinator er faglig leder for søpraktikantens udvikling og proces. Vores skibe sejler delvist i indenrigsfart, mens andre sejler internationalt, så alt efter alder, modenhed og skibsmiljø skaber koordinatoren i KURS360 det rette match med den unge, og der er også mulighed for at skifte skib alt efter den unges udvikling.  

Skibene har alle et erhvervsmæssigt formål, og søpraktikanten er ikke deres primære erhvervsopgave, men de har valgt at støtte den unge søpraktikant, som vil opleve at være en del af det tætte og trygge fællesskab, der er i det sociale skibsmiljø. Besætningen og KURS360 koordinator bliver søpraktikantens positive rollemodeller, og den unge bliver over tid psykisk robust og finder sin identitet og potentialer.

KURS360 skibene har altid kun én søpraktikant ombord iht. Søfartsstyrelsens lovregler, som vi altid efterlever punktligt.

Målgruppen er omsorgssvigtede som udsatte unge i alderen 14-23 år, evt. med ADHD og indlæringsvanskeligheder. De unge har ofte udfordringer med misbrug, ensomhed, kriminelt netværk og er derfor i risikogruppen som udsat ung og videre social deroute. KURS360 har fokus på rettidig indsats i forhold til trivsel og personlig udvikling. Vi står klar med faglig ekspertise, der bringer den unge videre i livet og videre i uddannelse og erhverv.

Søpraktik i KURS360 er velegnet til unge, som har brug for / ønsker at bryde med den hidtidige situation, fx

 • Ung med sociale eller psykiske vanskeligheder
 • Ung præget af usikkerhed og identitetsproblemer, der derfor er dårligt socialt fungerende
 • Ung der er skoletræt og ikke magter folkeskolens tilbud, men har behov for eneundervisning i andre rammer
 • Ung i begyndende kriminalitet
 • Ung der vil i 100% Bande EXIT
 • Ung der har negativ erfaring med skoleundervisning
 • Ung som har brug for et erhvervs- og ressourceafklarende forløb
 • Ung med et tidligere misbrug, eller som er motiveret for at stoppe (evt. inddragelse af misbrugscenter)
 • Ung der er idømt ungdomssanktion §74a eller alternativ afsoning efter §78 i straffeloven
 • Ung der har begrænsede intellektuelle ressourcer
 • Ung med lettere psykiske udfordringer (ADHD mv.)
 • Ung som har udfordringer med sine forældre og har behov for tydelige rammer for at fungere
 • Ung der er motiveret og har behov for et miljøskifte og en ny start på ungdommen i trygge rammer

Søpraktik kan anvendes som en tidlig indsats og som alternativ til anbringelse eller afsoning for kriminelle unge.

Unge 14-18 år
Serviceloven §52.3 nr. 7 og 8.

Ungdomssanktioner jf. Straffelovens §74a

Alternativ til afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens §78

Unge over 18 år
Serviceloven §85

LAB kap. 10 og 11

Ungdomssanktioner jf. Straffelovens §74a

Alternativ til afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens §78

Efterværn
Serviceloven §76

Prisliste fremsendes kun til kommunale samarbejdspartnere og kan bestilles pr. mail.

Søpraktikkens hovedformål er mønsterbrydning og personlig og faglig udvikling. Der er således fokus på den unges ressourcer og styrker til at finde eget ståsted og blive uddannelses- og erhvervsparat.

KURS360 søpraktik er først og fremmest en dannelsesrejse til at lære at tage ansvar, modnes, mestre opgaver og finde balance i livet og blive uddannelses- og erhvervsparat. Vores søpraktikant vil finde ro i sindet og opleve at have en positiv betydning i et fællesskab i et samfund.

Selvværd
Den unge skal finde trivsel og troen på sig selv i et nyt voksent fællesskab med søfolk, der sætter faste rammer og struktur, hvilket giver både tryghed og nærhed i et helt anderledes og spændende miljø. I KURS360 er det vores hensigt at give søpraktikanten en ny og positiv start på tilværelsen, samtidig med at der på det psykologiske område arbejdes på at øge den unges selvværd, så den unge bliver psykisk robust og klar til at tage ansvar for egne handlinger.

Selvindsigt
Det maritime liv er med til at styrke den unges personlige og erhvervsmæssige kompetencer og i sidste ende fremme identitetsdannelse og selvindsigt. Det er meningen, at den unge skal genopbygge tillid til egne evner og udvikle en åbenhed for at turde være sig selv som en del af et positivt fællesskab, både på skibet og i samfundet.

KURS360 har egne diplomuddannede uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledere. Vi er eksperter i at etablere uddannelsespladser, der matcher den unge. Ofte fører vores efterværn til, at den unge efter søpraktik etablerer og uddanner sig i anden by end hjembyen. Vi hjælper med ungdomsbolig, med at få struktur på fritidslivet og med at skabe kontakt til andre unge i nye positive sociale fællesskaber.

Efterværnet påbegyndes på skibet og slutter i land evt. på et skolehjem, i Ny mesterlære eller anden ungdomsuddannelse. Vi er eksperter i at føre den unge frem til at leve i egen bæredygtig tilværelse.

Den unge vil blive fulgt af vores koordinator i et parløb fra start til slut: Før, under og efter søpraktikken. Koordinator er den unges anker, støtte og faglige leder, der binder hele processen sammen mod udvikling og succes, og der opbygges en tæt relation til den unge gennem samtaler i land, pr. telefon, Skype mm. Koordinator er ligeledes chef i samspil med alle involverede.

En dansk kaptajn er mentor for den unge ombord i det daglige. Han er ansvarlig for sit mandskab og for sikkerhed. Koordinator besøger skibet regelmæssigt med det formål at støtte og koordinere samspillet mellem søpraktikant, sagsbehandler, forældre, kaptajn og det øvrige mandskab på skibet, samt at håndtere konfliktsituationer, give uddannelses- og erhvervsvejledning, fremme udviklingsarbejde og tilrette en behandlingsplan i forhold til den udvikling, der finder sted.

Koordinatoren i KURS360 er sagsbehandlerens forlængede arm i det daglige og fører det kommunale tilsyn. Vi ser gerne, at du som sagsbehandler eller kurator mv. får mulighed for at komme ombord. Det er uproblematisk med et besøg på et sejlskib med dansk hjemhavn. Et besøg på et handelsskib kræver derimod, at du er klar med kort varsel, idet mange af handelsskibene ikke sejler i fast rutefart, og vind- og havneforhold gør, at en aftale kun kan indgås med meget kort varsel.

Koordinatoren fra KURS360 besøger løbende skibet. Besøget er støttende og koordinerende i samspillet mellem søpraktikanten, kaptajnen og det øvrige mandskab på skibet. Det har endvidere – udover motivationsarbejde – som formål at håndtere konfliktsituationer, at give råd og vejledning, at få ordnet praktiske ting, der kan fylde, og at få sat fokus på punkter i behandlingsplanen.

Sagsbehandleren modtager løbende information om praktikken pr. telefon eller mail. Vi indkalder gerne til statusmøde hver 3. måned, hvor sagsbehandler også kan deltage sammen med forældrene.

KURS360 går ind for tryghed for alle parter i samarbejdet. Relationsarbejdet med søpraktikanten er ligeledes et afgørende forhold for videre personlig udvikling og uddannelsessucces. Vores koordinator skal opnå en tæt relation til den unge. Det er søpraktikantens udvikling og trivsel, der tæller, og den tætte relation mellem søpraktikanten og vores personale kan bidrage til, at søpraktikanten holder fast, når det er svært. Vi afklarer sammen de udfordringer, som kan dukke op undervejs. Dette gælder også ved specifikke krav, som søpraktikanten, der er idømt Ungdomssanktion, skal efterleve.

Får kaptajnen mistanke om, at søpraktikanten har indtaget stoffer, er den opbyggede tillid brudt. I så fald skal søpraktikanten altid være indstillet på, at kaptajnen eller koordinator kan opkræve en tisse-test af pågældende. Det samme gælder, hvis der opstår mistanke om, at søpraktikanten har stjålet noget ombord. Der skal søpraktikanten være indstillet på, at kaptajnen og besætningsmedlemmer i fællesskab tjekker kahyt og personlige ejendele. Det handler om at fjerne en mulig mistanke og at gøre mistanken til skamme, så vi kan fortsætte det gode tillidsfulde samarbejde. Viser det sig, at søpraktikanten har indtaget stoffer, hører han ikke hjemme på et skib, og koordinator vil blive kontaktet med henblik på afhentning. Bliver søpraktikanten grebet i tyveri, vil kaptajnen beslutte, hvad der skal ske fremefter.

Vores koordinator er også kommunes mand, og han fører tilsyn med, om alt foregår korrekt ombord. Kommunens sagsbehandler og forældre inviteres ombord på skibet til statusmøde hver 3. måned.

Koordinator har løbende under hele forløbet tæt kontakt til skibets kaptajn og den unge og holder den kommunale sagsbehandler informeret omkring den unges udvikling ombord.

De danske erhvervsskibe er nøje udvalgte samarbejdspartnere, som har lyst til og interesse for at gøre en forskel for unge mennesker. Skibene har mange forskellige opgaver, fx at sejle med forskellig fragt i nord- og sydeuropæisk fart. KURS360 har det særkende, at vores skibe alle har dansk kaptajn og primær dansk besætning, således at der er tryghed i de samme kulturelle normer og regler, som søpraktikanten kender til.

Antallet af gamle danske bevaringsværdige sejlskibe, der kan og vil sejle med udsatte unge, er efterhånden begrænset til en lille håndfuld på landsplan, og de er alle samarbejdspartnere til KURS360. De har dansk besætning og sejler i dansk farvand. KURS360 har også danske sejlskibe, der sejler på spændende togter. Et sejler til Norge-Svalbard og Grønland, et andet til Middelhavet og De Kanariske Øer og et tredje til øgrupper i Stillehavet. Der er mulighed for skoleundervisning på de fleste sejlskibe. 

Sejlskib – normal varighed: Fra 6 måneder til 3 år

Erhvervsskib – normal varighed: Fra 3 måneder til 1,5 år

Udgangspunktet i søpraktik på et erhvervsskib er, at den unge skal sejle i hele perioden, dog med mulighed for 3-4 dages landlov hver 3. uge efter behov og mulighed. Hjemrejser skal planlægges i god tid og gennemføres kun ved accept fra kaptajn og koordinator i KURS360.

Vores erfaring viser, at ændringer i søpraktikantens tanke- og adfærdsmønster kun kan skabes med ophold over længere tid til søs på det rette skib og i tæt dialog med koordinator.

Søpraktikanten tager del i det daglige liv ombord på skibet, og inden den unge kommer ombord, er skibet bekendt med, hvad den unge er specielt motiveret for, så der kan tages hensyn hertil ved uddeling af praktikopgaver. Opgaverne kan være på dækket, vedligeholdelse af skibet, rengøring, motorpasning, kabysarbejde eller at stå ved roret med kaptajnen og holde udkik efter rater mv. Søpraktikanten får opbygget et realistisk billede af skibsassistentens arbejde til søs med de pligter og ansvar, som dette indebærer. En søpraktikant er og bliver en praktikant og overtager på ingen måde søfolkenes arbejde, men deltager aktivt i det. Søpraktikanten vil aldrig deltage i farligt arbejde ombord.

Bliver søpraktikanten motiveret for at tage en maritim uddannelse, vil der på nogle af vores skibe være mulighed for at komme i gang med det teoretiske undervisningsmateriale, der indgår i grundforløbet i skibsassistentuddannelsen.

Landbasen (se video) er placeret malerisk ud til Lillebælt i fiskerlejet Brunshuse ved Helnæs. Det er stedet, hvor den unge har frirum i samspil med koordinator og/eller en KURS360 social mentor. Det er et aktivitetssted med fast struktur og muligheder i frugt- og vinmark, sejllads og dykkeraktivitet. Opholdet kan ved behov kombineres med psykolog- og misbrugssamtaler med cand. psych.

Et søpraktikophold er på ingen måde et ferieophold. Det er vigtigt at understrege, at der i hverdagen stilles tydelige krav om en aktiv daglig arbejdsindsats og et begyndende ansvar for eget liv og personlige udfordringer. Vi har i KURS360 fokus på motivation og på det, der lykkes med den enkelte. Søpraktikanten mærker hurtigt skibsmiljøet med faste regler og struktur. Den unge skal således være indstillet på korrigerende og holdningsændrende tiltag fra kaptajn og besætning, som er en hjælp til selvhjælp. Den unge skal være indstillet på, at alkohol og euforiserende stoffer IKKE må forefindes om bord.

Visitation

 1. Sagsbehandler i kommune kontakter KURS360 chefkoordinator og beskriver pr. telefon og mail den udsatte unges forhistorie og nuværende situation.
 2. KURS360 drøfter situationen internt og kontakter de skibe, der kunne være relevante i forhold til den aktuelle situation og den rette besætning.
 3. KURS360 tager på hjemmebesøg hos søpraktikanten, hvor det forventes at mindst én af de biologiske forældre er tilstede for at give et præcist billede af den unge og dennes virkelighed og psykiske robusthed, samt for at sikre, at den unge tilhører målgruppen.
 4. KURS360 foretager således den endelige visitation og giver besked til kommunal sagsbehandler, søpraktikant, forældre og øvrige involverede.

Før påmønstring

 • Koordinator i KURS360 møder den unge og dennes familie, helst i deres hjem og gerne sammen med sagsbehandler. Ved akut behov kan koordinator tage den unge med til en af vores landbaser.
 • Den unge skal ved påmønstring på et dansk handelsskib til lokal søfartslæge til psykisk og fysisk test for at få et sundhedsbevis for søfarende (den blå bog). Det udstedte Sundhedsbevis er adgangsbillet til Søsikkerhedskursus (basis), som varer 2-3 dage. KURS360 bestiller plads på det rette hold på Søfartsskolen eller andet godkendt kursussted.
 • Den unge skal evt. til tandlægetjek (nødvendigt ved World Wide skib)
 • Den unge skal have udstedt eget dansk pas hos Borgerservice.
 • Den unge skal have et gult og et blåt sygesikringsbevis.
 • Ansvars- og ulykkesforsikring tjekkes eller tegnes for den unge.
 • Herefter venter vi på, at vores skib er i geografisk position til, at den unge kan komme ombord. Det tager 1-14 dage. Hvis et skib er for langt fra Danmark, rejser KURS360 koordinator med den unge ud til en destination i udlandet.
 • Den unge skal som udgangspunkt en tur rundt om en KURS360 landbase, for at vi kan lære ham/hende bedre at kende og omvendt. Se mere i filmen om KURS360 Landbase. (link)
 • Den unge informeres grundigt om regler og forhold ombord på det aktuelle skib.
 • praktiske ting bringes i orden.
 • Møde med den unge ang. behandlingsplan, og uddannelses- og erhvervsvejledning påbegyndes af KURS360 koordinator.
 • Vi køber sømandsbeklædning til al slags vejr inkl. sikkerhedsfodtøj. Bemærk, at KURS360 udover en brækket finger aldrig har haft alvorlige arbejdsulykker.
 • Sidst, men ikke mindst siges der ordentlig ”på gensyn” til den nære familie og venner.

Bemærk – ingen telefon: Den unge skal være bevidst om, at kaptajnen ved mønstring har den unges mobiltelefon i sin varetægt de første 5 uger for at sikre, at den unge afskæres fra de sociale medier og dermed fra hidtidige sociale netværk med negativ indflydelse. Det er samtidig nødvendigt for, at den unge holder fokus på at blive integreret i det sociale besætningsfællesskab på skibet, som tilbyder sig til den unge med kaptajnen som social mentor.

Mens praktikanten er til søs, er det muligt at kombinere sejladsen med undervisning, tilpasset den enkeltes behov.

På sejlskibe i dansk farvand kommer en skolelærer ombord til enkeltundervisning (om muligt dagligt iht. motivation og efter behov). På sejlskibe i udlandet er der også mulighed for undervisning på de fleste skibe.

Eksamen tages på den skole, som skolelæreren har lavet aftale med. Eksamenstiden er som for andre skoleelever i maj og juni måned.

Fjernundervisning er for søpraktikanter ombord på danske sejlskibe eller erhvervsskibe, der sejler i udenrigsfart. Fjernundervisning er iht. aftale med VUC Fyn. Alle interesserede søpraktikanter vil blive VUC testet inden afgang med skibet til vurdering af, om den enkelte reelt vil profitere af VUC undervisningstilbuddet. Ved ordblindhed vil kursisten modtage kompenserende hjælpemidler fra VUC.

 • Undervisning i fag og niveau efter behov i fagene dansk, engelsk, tysk, matematik/regning
 • En-til-en Skype VUC undervisning af særligt tilrettelagte forløb med praksisnær lektiestøtte fra faglig kompetent besætningsmedlem (kaptajn, styrmand, officer aspirant, maskinchef mv.)
 • BEMÆRK: VUC tager uproblematisk ny fjernundervisningskursist ind over 18 år.

Hvis kursisten er under 18 år, er der følgende adgangsprocedure, som sagsbehandler bedes forestå før opstart. (Dermed sparer kommunen ca. 70% af udgiften til en lærer til søs).

 • Kontakt UU-vejleder.
 • Sammen med UU-vejleder udarbejdes en uddannelsesplan med ønske om tilmelding til VUC.
 • Send uddannelsesplanen sammen med en ansøgning til Skoleafdelingen i bopælskommunen med ønske om, at kommunen betaler for fjernundervisningen ved VUC i samarbejde med KURS360 ApS.

KURS360 skibsprojekter er iht. serviceloven “et enkeltmands skibsprojekt”, da vi altid kun har én søpraktikant ombord pr. skib. Derved kræves ikke en godkendelse som opholdssted. Dette er gentagne gange dokumenteret ved såvel stedligt Socialtilsyn Syd som Servicestyrelsen. Derfor forefindes KURS360 beklageligvis ikke på Tilbudsportalen.

Det kommunale tilsyn med den unge søpraktikant skal derfor udføres af kommunen selv, såfremt der benyttes anbringelses-§ SEL 52, stk. 3 nr. 7. Dette udføres gerne ifm. sagsbehandlers statusmøder på skib og i løbende samspil med KURS360 koordinator.

KURS360 og alle de kontraktskibe, vi samarbejder med, overholder de regler og retningslinjer, som Søfartsstyrelsen har udstedt for skibe, der modtager en søpraktikant ombord.

KURS360 koordinator er under hele forløbet løbende i kontakt med skibsreder, kaptajn og søpraktikanten og holder den kommunale sagsbehandler informeret omkring forholdene ombord. Søpraktikanten kan ligeledes til enhver tid kontakte KURS360.

Koordinatoren fra KURS360 besøger løbende skibet. Besøget er støttende og koordinerende i samspillet mellem søpraktikanten, kaptajnen og det øvrige mandskab på skibet. Det har endvidere – udover motivationsarbejde – som formål at håndtere konfliktsituationer, at give råd og vejledning, at få ordnet praktiske ting, der kan fylde, og at få sat fokus på punkter i behandlingsplanen.

Sagsbehandler modtager løbende information om praktikken pr. telefon eller mail. Vi indkalder gerne til statusmøde hver 3. måned, hvor sagsbehandler også kan deltage sammen med forældrene. Relationsarbejdet er yderst vigtigt i vores samarbejde med den unge søpraktikant, og formår koordinatoren ikke at få den rette position med den unge, vil en anden koordinator fra KURS360 tage over, således at processen kører optimalt. Den tætte relation mellem søpraktikanten og KURS360 er meget vigtig og er med til at forebygge, at søpraktikanten får en nedtur eller forlader skibet i utide. Vi afklarer sammen de udfordringer, som kan dukke op undervejs. Dette gælder også ved sprecifikke krav, der skal efterleves af søpraktikanten, som er idømt Ungdomssanktion.

KURS360 søpraktik er enestående – der findes ikke lignende tilbud i Danmark. KURS360 tager den unge væk fra udfordringer på land, og den unge kan ikke komme tilbage, før skibet er i havn. Der er naturligvis ikke andre udsatte unge på skibet, men udelukkende solide søfolk, og den unge bliver en del af det trygge fællesskab, finder indre ro, selverkendelse og modnes i samarbejde med KURS360 personaler. KURS360 lægger stor vægt på også at inddrage forældre og et positivt socialt netværk, så der er en fælles dagsorden for den unge. Det giver den unge søpraktikant psykisk ballast til mønsterbrydning og mod til at sætte nye mål for fremtiden, både i tanke og handling.  

KURS360 uddeler selv arbejdsdusør til søpraktikanten som en yderligere motivationsfaktor, der har betydning for læring om økonomi og opsparing.

14-15 år: Kr. 120,- pr. dag

16 år: Kr. 160,- pr. dag

I praksis bliver arbejdsdusøren faktureret af skibets kaptajn, og afregningen sker på samme vilkår som for de øvrige søfolk. Forinden udbetaling fratrækkes interne indkøb af fx cigaretter og slik ombord.

KURS360 filosofi bag arbejdsdusøren er, at der skal spares op, og det forventes, at der oprettes en etableringskonto i søpraktikantens navn, hvor der indbetales 30-60% af dusøren. Derved kan der spares op til reelle nyttige forbrugsgoder, som ikke mindst handler om etablering i egen bolig.

Er jobcenter tilknyttet (søpraktikant over 18 år), modtages kontanthjælp eller andet. Muligheden for arbejdsdusør bortfalder.

KURS360 henhører under §13 i momsloven og er dermed fritaget for såvel moms som lønsumsafgift.

Der afregnes pr. måned, og der er 2 måneders opsigelsesfrist. I den første måned kan samarbejdet gensidigt afsluttes uden opsigelsesvarsel. Der afregnes således kun for den ene måned.

KURS360 afregner ikke kommunen for udbetaling af løn til søpraktikanten, som er kr. 2-4.000,- /måned.

Den unge kommer normalt ikke hjem til sine forældre de første 1-2 måneder, idet pågældende skal akklimatiseres og finde sin plads ombord. Det er i denne periode, at KURS360 sætter massivt ind – både ved kaj og ombord. Såfremt den unge ikke trives, finder vi årsagen og handler derefter. Der skal måske skiftes skib, men er der massiv mistrivsel eller hjemve, vurderer KURS360 objektivt i samråd med sagsbehandleren og forældre, om foranstaltningen er egnet til den unge. Hvis ikke, kan den unge hentes hjem akut. Har den unge ikke et hjem at komme tilbage til, kan KURS360 ved sagsbehandlers og den unges billigelse tilbyde vores landbase med personale. Denne foranstaltning er midlertidig (max. 1 måned).

Med en flåde på over 30 skibe har vi dermed tilsvarende mange forskellige skibsmiljøer. Det er rederen og ikke mindst kaptajnen, der sørger for et godt rummeligt skibsmiljø. På erhvervsskibene er miljøet præget af effektivitet og punktlighed, og på vores sejlskibe er der mere plads til ro og fordybelse. Bemærk at KURS360 kun har kontraktsamarbejde med udvalgte danske skibe, der har gode arbejdsforhold, ånder af trivsel og har et mandskab med en god social og kulturel kapital at tilbyde den unge søpraktikant. Det er således ikke ualmindeligt, at vi må gøre status, når der skiftes kaptajn på et skib, da skibsmiljøet derved kan ændre sig.

Søpraktikanten indskrives på bemandingslisten som praktikant i et struktureret, forudsigeligt, trygt og stabilt skibsmiljø – et miljø, hvor man bliver målt på sine handlinger og sin indstilling. ADL træning er en naturlig del af opholdet ombord.

KURS360 igangsætter en behandlingsplan på baggrund af den kommunale handleplan og den virkelighed, vi møder med den unge. Der opsættes korte og langsigtede mål i overensstemmelse med den unges motivation og virkelighedsverden. Koordinatoren i KURS360 er med til vands og i land og følger den unge tæt gennem individuelle samtaler og i samråd med diverse samarbejdspartnere – primært kaptajn og reder.

Behandlingsplanen er vores rettesnor i det metodiske arbejde. Behandlingsplanen reguleres løbende på statusmøder (hver 1-3. måned), enten på skibet eller ved orlov.

I KURS360 lægger vi vægt på tydelig rollefordeling til søpraktikantens fordel, og vi gør det, vi hver især er gode til. Koordinator i KURS360 er faglig i alle sammenhænge og har den uddannelsesfaglige baggrund, hvilket giver søpraktikanten tæt relation og tryghed.

Vi har således fokus på søpraktikantens individuelle perspektiv, på skibsmiljøets perspektiv, og på hvorledes samfundsperspektivet indgår i en kontekst. Vi ser nærmere på, hvad der opstår og sker i de sociale systemer, vi befinder os i med søpraktikanten. Vi benytter her Urie Bronfenbrenners (1979) økologiske model og hans sociale systemer. Vi påvirkes positivt som negativt, og der sættes bølgeeffekt i gang fra det ene sociale system til det andet. En påvirkning vi skal være meget bevidst om, som vi tager vare på i vores daglige arbejde. Vi benytter bl.a. Maslows motivationsteori, der tager udgangspunkt i, at alle er født med en komplet kerne. Herefter sættes der fokus på, hvordan vores personlige kerne påvirkes op gennem opvæksten, og hvordan vi forandres i kontekst med vores omgivelser. Bourdieus habitus-begreb inddrages i og med, at vi alle er bærere af en personlig ubevidst rygsæk fra barndommen, og den har betydning for, hvorledes der handles i situationer.

KURS360 ser store muligheder for selvværdsudvikling ved brug af psykolog Banduras ”Self-efficacy” (troen på egen kunnen), der er placeret indenfor konstruktivisme. Vores søpraktikanter kommer ofte med et svagt selvværd, og derfor vil vi støtte op om ændringer om forventninger til egen præstation og herigennem arbejde bevidst med styrkesiderne for at få nye positive sider frem i søpraktikantens bevidsthed. KURS360 støtter sig derfor til den positive psykologi, der ifølge forsker/psykolog Siligman og Peterson gør det muligt at ændre vores personlige styrkesider og dermed i en vis grad forbedre vores genetiske arv af styrke, hvilket bifaldes af den mere udviklingsorienterede positive psykologi Robert Biswas-Diener, som beskriver, at styrker er kontekstafhængige og vigtige i sociale sammenhænge.

Metoden i KURS360 bygger på et nært og til tider kompliceret samspil med primært søpraktikant, forældre, evt. netværk og øvrig familie, sagsbehandler, kaptajn (mentor), reder, skolelærer, besætning, kriminalforsorgen, politi mm. Vigtigst af alt er for vores koordinator at få alle til at gå i samme retning iht. aftalt dagsorden.

I vejledningen er der fokus på reel erhvervsvejledning, men også i høj grad på søpraktikantens psykiske opbygning og på at lære egen og vores samfunds historie at kende. Det siges, at man skal kende sin fortid for at forstå sin nutid, og i vejledningen tilstræbes det at samle fortid og nutid ved brug af et validationsdiagram ved Ishu Ishiyama samt konstruktivistisk vejledning ifølge Vance R. Peavy med udforskning af bl.a. leverum.

Søpraktikanten har før KURS360 indsatsen ofte forsøgt at lukke af for sin omverden pga. indre følelsesmæssigt kaos. I vores globaliserede digitale samfund med tilhørende lovkrav og forordninger kræves det imidlertid, at alle medvirker, så søpraktikanten skal tvinges ud af sin osteklokke. Vi finder de muligheder, der bedst passer til den praktisk begavede søpraktikant i vores effektive og komplicerede samfund.

KURS360 lægger Fællesrådet for foreninger for uddannelses- og erhvervsvejledere (FUES) etiske retningslinjer til grund for den vejledning, der foregår med søpraktikanten, i bevidsthed om, at vejledningen og al udvikling foregår i en kontekst med andre fagfolk med vidt forskellig virkelighed og dagsorden.

 

Vores opfølgning og statistisk viser, at 94% af vores søpraktikanter fortsætter i videre ungdomsuddannelse kombineret med/eller lærepladsforhold hos håndværker. Heraf fortsætter 35% på en videre maritim søfartsuddannelse på skoleskib eller Svendborg Søfartsskole (Skibsassistentuddannelsen). Alle søpraktikanter modtager kontinuerligt uddannelses- og erhvervsvejledning af diplomuddannet vejleder.

4% tabes den første måned, og 2% tabes indenfor 3 måneder.

Danmark har siden vikingetiden været en stor søfartsnation. I dag befinder vi os på en 8. plads på verdensplan, og de ca. 660 danske erhvervsskibe forestår alene en indtjening til Danmark på over 200 milliarder kroner om året. KURS360 har et godt og tæt samarbejde med mange dygtige og socialt ansvarlige danske redere, og udvalgte seje danske søfolk står klar til at gå den unge søpraktikant i møde.